Chính sách đãi ngộ nhân viên – Công ty bảo vệ Đất Việt

Công ty bảo vệ

Công ty bảo vệ Đất Việt – Nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và đãi ngộ đối với nhân viên làm việc lâu năm,  nay Tổng giám đốc công ty quyết định cấp sổ tiết kiệm đối với tất cả toàn bộ nhân viên đã và đang làm việc từ 4 năm trở lên, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

I. Quyền lợi: 

Được cấp sổ  có xác nhận của Tổng giám đốc.

Số tiền mở sổ là 2.000.000 VNĐ.

Được hưởng tiền lãi hằng năm.

Thời gian đáo hạn của sổ tiết kiệm là 01 năm.

II. Tiêu chí xét duyệt cấp sổ:

  1. Toàn bộ nhân viên trong công ty bảo vệ Đất Việt.
  2. Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp, chấp hành tốt nội quy, quy định của công ty và khách hàng.
  3. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự điều động theo yêu cầu của phòng nhân sự.

III. Điều kiện nhận sổ :

  1. Khi nghỉ việc phải viết đơn trước 30 ngày và hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính.
  2. Nhận sổ sau 06 tháng kể từ ngày nghỉ việc hoặc đến ngày đáo hạn sổ tiết kiệm.
  3. Trường hợp xảy ra sự cố mất mát tài sản của khách hàng nhưng không có khả năng chi trả sẽ được khấu trừ phần đền bù vào sổ tiết kiệm.
  4. Thực hiện đúng như bản cam kết đã làm với công ty bảo vệ Đất Việt.

IV. Trường hợp thu hồi sổ tiết kiệm.

  1. Vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của công ty và của khách hàng.
  2. Không thực hiện theo bản cam kết.
  3. Chỉ huy các mục tiêu có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể nhân viên và tổ chức bình chọn theo tiêu chí trên gửi danh sách về Công ty bảo vệ Đất Việt.

Nơi nhận :

– Niêm yết tại văn phòng công ty bảo vệ.

– Lưu VT.

TP. HCM Ngày 01 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký